Nuorisotakuu auttaa pääsemään kuntoutukseen

Viranomaisten on tarvittaessa ohjattava nuori oikeanlaisiin kuntoutuspalveluihin. Jos elämänhallinnan tai työelämävalmiuksien parantaminen vaatii vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntotuttavia toimenpiteitä, nuori tulee ohjata kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin. 

Koska nuorisotakuuta toteutetaan monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä, nuori voi ottaa yhteyttä myös joko koulutus-, työvoima- tai nuorisoviranomaisiin ja pyytää heiltä apua oikean palvelun piiriin pääsemiseksi. Tarvittaessa eri palveluja voidaan käyttää myös samanaikaisesti.

Elämä kuntoon

Joskus sairaus tai vamma voi haitata opiskelua tai työhön pääsyä.  Kelan järjestämä kuntoutus auttaa nuorta selkiyttämään tulevaisuuden suunnitelmiaan ja löytämään erilaisia vaihtoehtoja.  Mikä ala kiinnostaa ja tuntuu sopivalta?  Millaista tukea opiskeluun voisi saada?  Entä miten työ käytännössä sujuisi?  

Kuntoutuksen tarkoitus on tarjota tukea ja auttaa sopeutumaan eri elämäntilanteisiin.

Eväitä etsintään, tukea opiskeluun ja työntekoon

Ammatilliset selvitykset ja tutkimukset antavat eväitä tulevaisuuden suunnitteluun.  Nuorelle räätälöidään oma suunnitelma, joka luo polun nuoren toivomaan koulutukseen tai työhön.  Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä ja kuntoutustutkimuksessa on mukana eri alojen asiantuntijoita, mutta nuori pääsee myös vaihtamaan kokemuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Ammatilliset kuntoutuskurssit tarjoavat tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin ja muihin elämänhallinnan ongelmiin. Kursseilla opitaan tunnistamaan oma osaaminen ja voimavarat.  Kursseilla keskitytään työharjoitteluun. Työskentelyä voi kokeilla jopa kolmessa eri työpaikassa.

Työ- tai koulutuskokeilu voi olla sopiva kuntoutusmuoto, jos työllistyminen, opintojen loppuun saattaminen tai sopivan koulutusalan löytyminen on sairauden vuoksi vaikeaa.

Työhönvalmennuksessa pääsee harjoittelemaan käytännön työtä joko työpaikalla tai kuntoutusyksikössä. Valmennuksen tavoitteena on päästä suoraan työhön esim. pitkän työelämästä poissaolon jälkeen tai auttaa löytämään sopiva koulutusvaihtoehto.

Myös nuorilla mielenterveyskuntoutujilla on mahdollisuus hakeutua työhönvalmennukseen, joka voi pisimmillään kestää noin vuoden. Siinä painottuvat yksilöllinen tuki työhönvalmennuksessa sekä yleiset elämänhallinnan taidot.

Huolena mielenterveys?

Mielenterveyden häiriötä sairastavien kuntoutuskurssit on suunnattu nuorille, jotka sairastavat masennusta tai paniikki- ja ahdistushäiriöitä. Kurssien tavoitteena on parantaa opiskelu-, työ- tai toimintakykyä niin, että nuori pystyy jatkamaan opintojaan, aloittamaan opiskelun tai palaamaan takaisin työelämään.

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa voi saada nuori, jonka todettu mielenterveyshäiriö uhkaa opiskelu- tai työkykyä. Kela voi maksaa nuoren kuntoutusrahaa  sellaisen opiskelun tai kuntoutuksen ajalta, joka edistää pääsyä työelämään. Kelalla on lisäksi useita lasten ja nuorten kuntoutuksen kehittämishankkeita, joilla kehitetään kuntoutukseen uusia kuntoutusmalleja ja  – menetelmiä.