Nuorisotakuu auttaa pääsemään kuntoutukseen

Poika istuu ulkona pimeällä

Viranomaisten on tarvittaessa ohjattava nuori oikeanlaisiin kuntoutuspalveluihin. Jos elämänhallinnan tai työelämävalmiuksien parantaminen vaatii vaikkapa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntotuttavia toimenpiteitä, nuori tulee ohjata kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen piiriin.

Koska nuorisotakuuta toteutetaan monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä, nuori voi ottaa yhteyttä myös joko koulutus-, työvoima- tai nuorisoviranomaisiin ja pyytää heiltä apua oikean palvelun piiriin pääsemiseksi. Tarvittaessa eri palveluja voidaan käyttää myös samanaikaisesti.

Elämä kuntoon

Joskus sairaus tai vamma voi haitata opiskelua tai työhön pääsyä.  Kelan järjestämä kuntoutus auttaa nuorta selkiyttämään tulevaisuuden suunnitelmiaan ja löytämään erilaisia vaihtoehtoja.  Mikä ala kiinnostaa ja tuntuu sopivalta?  Millaista tukea opiskeluun voisi saada?  Entä miten työ käytännössä sujuisi?  

Kuntoutuksen tarkoitus on tarjota tukea ja auttaa sopeutumaan eri elämäntilanteisiin.

Eväitä etsintään, tukea opiskeluun ja työntekoon

Ammatilliset selvitykset ja tutkimukset antavat eväitä tulevaisuuden suunnitteluun.  Nuorelle räätälöidään oma suunnitelma, joka luo polun nuoren toivomaan koulutukseen tai työhön.  Ammatillisessa kuntoutusselvityksessä ja kuntoutustutkimuksessa on mukana eri alojen asiantuntijoita, mutta nuori pääsee myös vaihtamaan kokemuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Ammatilliset kuntoutuskurssit tarjoavat tukea vaikeisiin elämäntilanteisiin ja muihin elämänhallinnan ongelmiin. Kursseilla opitaan tunnistamaan oma osaaminen ja voimavarat.  Kursseilla keskitytään työharjoitteluun. Työskentelyä voi kokeilla jopa kolmessa eri työpaikassa.

Työ- tai koulutuskokeilu voi olla sopiva kuntoutusmuoto, jos työllistyminen, opintojen loppuun saattaminen tai sopivan koulutusalan löytyminen on sairauden vuoksi vaikeaa.

Työhönvalmennuksessa pääsee harjoittelemaan käytännön työtä joko työpaikalla tai kuntoutusyksikössä. Valmennuksen tavoitteena on päästä suoraan työhön esim. pitkän työelämästä poissaolon jälkeen tai auttaa löytämään sopiva koulutusvaihtoehto.

Myös nuorilla mielenterveyskuntoutujilla on mahdollisuus hakeutua työhönvalmennukseen, joka voi pisimmillään kestää noin vuoden. Siinä painottuvat yksilöllinen tuki työhönvalmennuksessa sekä yleiset elämänhallinnan taidot.

Huolena mielenterveys?

Mielenterveyden häiriötä sairastavien kuntoutuskurssit on suunnattu nuorille, jotka sairastavat masennusta tai paniikki- ja ahdistushäiriöitä. Kurssien tavoitteena on parantaa opiskelu-, työ- tai toimintakykyä niin, että nuori pystyy jatkamaan opintojaan, aloittamaan opiskelun tai palaamaan takaisin työelämään.

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa voi saada nuori, jonka todettu mielenterveyshäiriö uhkaa opiskelu- tai työkykyä. Kela voi maksaa nuoren kuntoutusrahaa sellaisen opiskelun tai kuntoutuksen ajalta, joka edistää pääsyä työelämään. Kelalla on lisäksi useita lasten ja nuorten kuntoutuksen kehittämishankkeita, joilla kehitetään kuntoutukseen uusia kuntoutusmalleja ja  – menetelmiä.

Tietoa Kelan tukimahdollisuuksista

Korvausta koulutukseen

Jos sairaus tai vamma vaikeuttaa tai hidastaa nuoren opiskelua tai opiskelu tuntuu sairauden vuoksi raskaalta, Kelalta voi saada tukea ammatilliseen koulutukseen. Opiskelupaikkoina voivat olla ammatilliset oppilaitokset tai erityisoppilaitokset, kansanopistojen ammatilliset linjat, ammattikorkeakoulut, korkeakoulut tai yliopistot.

Nuoren pitää hankkia koulutuspaikka itse.  Korvausta voi saada esimerkiksi lukukausimaksuista, koulutarvikemaksuista ja matkakustannuksista. Rahallista tukea opintoihin voi saada kuntoutusrahana.  

Tietoa ja tukea sairauteen

Useimmilla Kelan järjestämillä kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilla on omat nuorille suunnitellut palvelulinjat. Kursseja järjestetään esimerkiksi diabetesta, astmaa ja epilepsiaa sairastaville nuorille.  

Kelan kuntoutuskurssihausta löytyy tarkemmat tiedot siitä, mille ryhmille kuntoutuskursseja järjestetään, mitä kukin kurssi sisältää ja missä se järjestetään.