Mikä on Ohjaamo?

neuvonpito

Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, jonka toimintamalli rakentuu monialaisesti tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea tarjoavasta Ohjaamosta, eri hallinnonalojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta.

Ohjaamon avoin toimintamalli kannustaa nuoria ottamaan yhteyttä oman tilanteensa selvittelemiseksi myös ilman lähettävää yhteistyötahoa. Ohjaamo tukee erityisesti erilaisissa nivelvaiheissa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Nuorten yksilölliset tilanteet huomioiden

Ohjaamon tarjoama ohjaus ja tuki voi sisältää monia eri vaiheita ja mm. sosiaalisen kuntoutuksen ja terveydenhoitajan palveluita tähdäten opinto- tai työllistymispolulle pääsyyn ja polulla pärjäämiseen.

Ohjaamon ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamossa työskentelevät ammattilaiset selvittävät nuoren tilanteen ja palvelutarpeen yksilöllisesti tukien nuoren omaa osallistumista.

Ohjaamon käytössä on toiminnallisia palveluja, jotka sekä auttavat tunnistamaan nuoren tarpeet että vahvistavat hänen toimintakykyään ja arjessa pärjäämistään. Nuoren kanssa yhteistyössä luodaan suunnitelma sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimintamallin tavoitteena on, että Ohjaamo toimii nuoren tukena, kunnes tilanteeseen löydetään pidempikestoinen ratkaisu, esimerkiksi yhteistyöverkoston tarjoamien palveluiden kautta tai nuoren siirtyessä opintoihin tai työelämään.

Ohjaamon laajaan yhteistyöverkostoon kuuluu viranomaistahojen, oppilaitosten ja työpajojen lisäksi esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoita, vapaaehtoistyötä tekeviä ja muita nuorten parissa toimivia tahoja. Ohjaamo toimii myös yritysyhteistyön linkkinä paikallisten yrittäjien ja yrittäjäjärjestöjen suuntaan työnantajien ja nuorten kohtaamista edistäen.

Ohjaamon vähimmäisvaatimukset

  • Kohderyhmänä ovat kaikki alle 30-vuotiaat nuoret
  • Ohjaamo on matalalla kynnyksellä toimiva palvelupiste

-    Avoinna vähintään kahtena päivänä viikossa, kolme tuntia päivässä
-    Suosituksena on, että Ohjaamo on avoinna viitenä päivänä viikossa
-    Suosituksena on, että Ohjaamo sijaitsee keskeisellä paikalla, jolloin se on helposti nuorten saavutettavissa ja että osana Ohjaamoa toimii liikkuva palvelu
-    Suosituksena on, että Ohjaamo sijaitsee paikassa, jota ei koeta nuorten keskuudessa leimaavana

  • Tarjoaa tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea monialaisesti peruspalveluiden ja laajan yhteistyöverkoston kumppanuuksia hyödyntäen

-    Yhteistyössä kunta, valtio, kolmas sektori ja yrittäjät

  • Yhteistyö eri toimijoiden välillä perustuu sopimuksellisuuteen

-    Yhteistyöstä on selkeät sopimukset toimintaan osallistuvien kesken

  • Ohjaamossa fyysisesti läsnä tai sen kautta on saatavissa ainakin seuraavien toimijoiden palvelut:

-    TE-toimisto
-    Sosiaalityö tai sosiaaliohjaus
-    Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
-    Oppilaitokset (vähintään 2. aste)
-    Nuorisotyöntekijä / työvalmentaja / palveluohjaaja tms. (nimikkeet vaihtelevat)

  • Ohjaamon työntekijöillä on kiinteä yhteys toiminta-alueen kaikkien kuntien etsivään nuorisotyöhön
  • Ohjaamon monialaiseen verkostoon kuuluvat ainakin seuraavat toimijat:

-    Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä terveyspalvelut
-    Työpajat sekä kuntouttavaa työtoimintaa ja tukityöllistämispaikkoja tarjoavat tahot
-    Kela

  • Ohjaamo noudattaa valtakunnallisen Ohjaamo-brändin ohjeistusta
  • Nuoren osallisuuden tukeminen ja nuorten mahdollisuus vaikuttaa Ohjaamon toimintaan on suunnitelmallista

-     Nuori osallistuu aktiivisesti oman polkunsa suunnitteluun
-     Nuoret toimivat Ohjaamon toiminnan suunnittelijoina, kehittäjinä ja arvioijina

Tutustu tarkemmin