Arbetsgivare och företag kan främja genomförandet av ungdomsgarantin

Kädenojennus

Att anställa en ung person med lönesubvention  

Det är möjligt att få lönesubvention från staten för att anställa en ung person. Lönesubvention ansöks hos den arbets- och näringsbyrå inom vars verksamhetsområde arbetsplatsen finns eller en arbetslös arbetssökande ska anställas.

Det räcker inte att en ung person visar ett Sanssi-kort i samband med att personen söker arbete, utan arbetsgivaren måste alltid fylla i en ansökan om lönesubvention.

Utgående från ansökan överväger arbets- och näringsbyrån om lönesubventionska beviljas, till vilket belopp och för hur lång tid subvention kan fås. Lönesubvention kan också sökas elektroniskt via webb­tjänsten för lönesubvention.

För elektronisk ansökan behövs Katso-autentisering, som är lätt att skaffa sig. Instruktioner för hur autentisering. Möjligheten till e-ansökan gör det ännu lättare att ansöka om lönesubvention, om arbetsgivaren tänker ansöka om subvention även senare.

Om lönesubvention beviljas, ska arbetsgivaren med utbetalningsansökan ansöka om subvention hos närings-, trafik- och miljöcentralen i perioder på en månad, två månader eller tre månader. Som bilaga till första utbetalningsansökan behövs en kopia av arbetsavtalet (och läroavtalet, om det är fråga om läroavtalsutbildning). Arbetet får inte börja förrän arbets- och näringsbyrån gett beslut om lönesubvention, för annars kan subvention inte beviljas. Arbetsavtalet undertecknas först efter att beslutet om lönesubvention har fattats.

Den för företag avsedda ansökningsblanketten för lönesubvention (TEM322) hittar du på adressen: Företagsfinland.fi. Den för andra arbetsgivare avsedda ansökningsblanketten för lönesubvention (TEM321) hittar du på adressen: Suomi.fi.

Mer information om lönesubvention får du hos arbets- och näringsbyrån i din region. Om du vill anställa en ung person med lönesubvention, men ännu inte har någon lämplig kandidat, kan du också fråga om eventuella arbetstagare hos arbets- och näringsbyrån. 

Lönesubvention kan också beviljas för sommarjobb

Lönesubvention kan också beviljas för tidsbegränsade anställningsförhållanden, så arbetsgivare kan beviljas lönesubvention även då arbetsgivaren anställer en ung person i sommarjobb.

Arbetsgivaren drar nytta av läroavtalsutbildning

Arbetsgivaren kan, genom att anställa en ung person i läroavtalsutbildning, få ett proffs direkt för de uppgifter som behöver utföras. Ungdomsgarantin stöder arbetsgivarnas möjlighet att anställa unga genom läroavtal. Till arbetsgivare kan betalas förhöjd utbildningsersättning för yrkesinritad grund- och tilläggsutbildning som genomförs som läroavtal för studerande som samma år har avslutat den grundläggande utbildningen eller påbyggnadsundervisningen inom den grundläggande utbildningen. Under det första läroavtalsåret är ersättningen 800 euro i månaden, under det andra läroavtalsåret 500 euro i månaden och under det tredje året 300 euro i månaden. För läroavtal kan också beviljas lönesubvention.

Mer information av läroavtalsutbildning hittar du på adressen: Oph.fi.