Flexibel grundläggande utbildning (JOPO)

Yläastelaisia koululaisia. Kuva: Liisa Takala.Jopo handlar om flexibel grundläggande utbildning. Målet är att eleven ska få avgångsbetyg från grundskolan och en studieplats efter det.

Kommunen kan i anslutning till den grundläggande utbildningen för årskurs 7-9  även ordna flexibel grundläggande utbildning i den omfattning kommunen bestämmer. Målet är att minska antalet unga som hoppar av grundskolan samt förebygga att de marginaliseras.

Undervisningen ordnas i små grupper i skolan, på arbetsplatser och i andra lärmiljöer och med tillgång till mångprofessionellt samarbete samt stöd- och rådgivningstjänster.  
Verksamheten är avsedd för elever i årskurs 7-9 som underpresterat och har bristande motivation för att gå i skolan samt för elever som man befarar att riskerar marginaliseras beträffande fortsatta studier och arbetslivet.

Eleverna väljs ut på sin egen eller vårdnadshavarnas ansökan. Utbildningsanordnaren fattar beslut om på vilka grunder antagningen sker och om hur det går till.  När eleverna tas med i verksamheten ska det ske på enahanda grunder. För antagningen av respektive elev fattas ett förvaltningsbeslut. Det görs också upp en plan för elevens lärande, eller så ser man över den tidigare planen.
Att undervisningen ordnas mångprofessionellt förutsätter att det utöver läraren också deltar en eller flera personer med insikter i annat stöd- och rådgivande arbete som utbildningsanordnaren utsett för att stödja den ungas sociala utveckling och samarbetet med familjen.

Verksamheten genomförs i enlighet med de allmänna bestämmelserna gällande målen för och innehållet i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen.  
Undervisningen ordnas i form av närundervisning i skolan samt delvis i form av handledda studier på arbetsplatser och i andra lärmiljöer. Den flexibla grundläggande utbildningen lägger särskilt vikt vid verksamhets- och arbetsinriktade studiemetoder.  

I verksamheten lyfter man fram ett mångprofessionellt samarbete som överskrider gränserna mellan olika kommunala förvaltningssektorer och organisationer. Samarbetet kan också omfatta bl.a. yrkesläroanstalter och gymnasier, läroanstalter inom det fria bildningsarbetet samt ungdomsverkstäder.