Information om ungdomsgaranti.fi webbtjänst

  • Funktioner
  • Användarvillkor
  • Hantering av personuppgifter

www.ungdomsgaranti.fi är undervisnings- och kulturministeriets webbplats med information om ungdomsgaratin på finska, svenska och engelska.

Den förnyade webbtjänsten togs i bruk i april 2017. Materialet kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet
ansvarar tillsammans för webbplatsens innehåll.

Funktioner

Sökfunktion

Sökfunktionen finns i sidans övre kant. Sökningarna gäller automatiskt webbplatsens hela innehåll.

Respons

Med responsblanketten kan du skicka in frågor och respons om ungdomsgaranti.fi webbplats eller ungdomsgarantin.

Användarvillkor

Bekanta dig noga med användarvillkoren. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren i sin helhet.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av undervisnings- och kulturministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas, förutsatt att källan uppges.

I fråga om fotografier och audiovisuellt innehåll ska du själv kontrollera vilka rättigheter som gäller för dessa.

Juridiskt förbehåll

Undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet
ansvarar för webbplatsen.

Ministerierna strävar efter att innehållet på webbplatsen ska vara tillförlitligt och aktuellt. Ministerierna svarar inte för de kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministerierna svarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk går över till en annan webbplats tillämpas användarvillkoren för den webbplatsen. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar inte för uppdateringen av utomstående parters webbplatser, publikationerna på dessa webbplatser eller tillförlitligheten i informationen där.

Ministerierna har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation. Ministerierna ansvarar inte för kommunikationens innehåll oberoende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritet eller andra lagar tillämpas på det. Ministerierna kan enligt egen bedömning avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som anses vara osakligt.

Ministerierna betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen.

Ministerierna kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användarna bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för ministerierna.

Ministerierna förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användarvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användaren uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användarvillkoren på denna sida. Ministerierna har rätt att när som helst utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat med verksamhet som strider mot användarvillkoren.

Om något av dessa användarvillkor anses strida mot en tvingande bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa användarvillkor.

På användarvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Hantering av personuppgifter

Ministerierna har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Inga sådana uppgifter samlas in med hjälp av vilka enskilda användare kan identifieras.

Allmän statistik om användningen av webbplatsen samlas in och används vid utvecklingen av webbtjänsterna. Sådan information är
  - nedladdade sidor
  - tidpunkt
  - IP-adress
  - webbläsare och operativsystem.

Vi registrerar endast sådana kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv separat lämnat, och som vi kan utnyttja för att svara på användarnas kontaktbegäran, frågor eller annan respons.

Sociala tillägg

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till utomstående webbplatser och s.k. sociala tillägg (t.ex. sociala insticksprogram i Twitter). Insticksprogram som tillhandahålls på en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. Webbplatsen sänder ingen information om användaren via de sociala tilläggen.

När det gäller tjänster som en utomstående part erbjuder på webbplatsen eller program som förmedlas via en utomstående part tillämpas den partens användarvillkor och andra villkor.