Kompetensprogrammet för unga vuxna

Nuoria

Kompetensprogrammet för unga vuxna erbjuder en väg till yrkesexamen för de 20–29-åriga unga som inte har slutfört någon utbildning efter grundskoleexamen. Tack vare kompetensprogrammet kan man avlägga yrkes- eller specialyrkesexamen eller en yrkesinriktande grundexamen. Inlärningen kan ske antingen vid en läroanstalt eller genom läroavtal.

Kompetensprogrammet för unga vuxna fortsätter fram till utgången av 2018. Det är möjligt att inleda studier som ny studerande under 2017. Under 2018 är det endast möjligt att slutföra studier som inletts tidigare.

Kompetensprogrammet leder till examen

Genom programmet kan man avlägga yrkesinriktad examen inom alla de områden som ingår i examensstrukturen för yrkesinriktad vuxenutbildning, dvs. att områdena inte har begränsats på något sätt i programmet. Det finns hundratals examina som hör till dessa områden.  

Vem är kompetensprogrammet avsett för?

Kompetensprogrammet är avsett för sådana personer i åldern 20–29 år som inte har examen på andra stadiet.

I kompetensprogrammet kan således inte delta studerande som redan tidigare har studerat vid utbildningsanordnarens läroanstalt, eftersom syftet med kompetensprogrammet är att höja utbildningsnivån för sådana personer i åldern 20–29 år som inte har examen på andra stadiet samt att få dem att studera mera. Utbildningsanordnaren kan alltså inte överföra sina gamla studerande till finansiering via kompetensprogrammet. De som avlagt studentexamen kan inte heller studera inom ramen för programmet, eftersom de redan har examen på andra stadiet. Däremot kan de studerande som avbrutit sina studier vid gymnasium eller yrkesläroanstalt studera inom ramen för kompetensprogrammet.

Samma fastställande av målgrupp gäller också för invandrare. Det kan dock i vissa fall vara svårt att fastställa utbildningsbakgrunden och utbildningsanordnaren måste bedöma situationen utifrån intervjun med sökanden och sökandens betyg. I oklara fall kan man be att sökanden inhämtar Utbildningsstyrelsens beslut om jämställande.

Studerandens ålder

Studeranden måste vid inledandet av studierna vara 20–29 år gammal. Om studeranden under studiernas gång fyller 30 år, kan han eller hon slutföra studierna inom ramen för programmet. Dessutom, om sökanden inom högst ett halvår från inledandet av studierna fyller 20 år, kan sökanden tas med i programmet.

Den som söker till kompetensprogrammet kan vara sysselsatt, arbetslös eller stå utanför arbetsmarknaden, till exempel föräldraledig.

Examen utan arbetserfarenhet eller utbildning i branschen

Examina avläggs som fristående examina. Fristående examina är oberoende av hur kompetensen skaffats. För avläggande av fristående examina kan inte ställas villkor som gäller till exempel tidigare utbildning eller arbetserfarenhet. När det gäller målgruppen för kompetensprogrammet, är en välgjord individualisering av studierna och en bedömning av kompetensen speciellt viktigt.

Studie- eller examensavgifter

Av de studerande kan tas ut studie- eller examensavgifter, eftersom den utbildning som genomförs inom ramen för kompetensprogrammet till alla delar följer lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.