Hur fungerar utbildningsgarantin?

Peukalot pystyssä

Utbildningsgarantin fungerar så att

  • de ungdomar som nyligen har slutfört den grundläggande utbildningen och saknar examen efter grundskolan har företräde när de via gemensam ansökan söker till grundläggande yrkesutbildning (undervisnings- och kulturministeriets förordning 4/2013) från och med hösten 2013
  • en förnyad elektronisk tjänst för gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning tas i bruk hösten 2013 – det blir lättare och klarare att söka till utbildning
  • man utvecklar och utökar lärandet i arbete på arbetsplatserna och sådana modeller som kombinerar utbildning i läroanstaltsform med utbildning i läroavtalsform
  • utbildning för invandrare som förbereder för gymnasieutbildning inleds hösten 2014
  • kriterier för god studiehandledning vid gymnasier och i yrkesutbildning tas i bruk hösten 2014
  • förnyade utbildningar som förbereder för yrkesutbildning tas i bruk hösten 2015.

Utbildningsgarantin och minskning studieplatserna

Minskningen av studieplatserna hindrar inte att utbildningsgarantin uppfylls. Studieplatserna inom yrkesutbildningen minskas och omfördelas i proportion till olika regioners ungdomsåldersklasser. Fastän utbudet av grundläggande yrkesutbildning är utsatt för ett minskningsbehov, förbättras utbudet av och tillgången på yrkesutbildning i proportion till ungdomsåldersklasserna dock i hela landet.

Tack vare ungdomsgarantin anpassas antalet studieplatser så att det bättre ska motsvara regionernas befolkningsutveckling. Med andra ord, där det finns fler unga finns erbjuds också fler utbildningsplatser. Dessutom beaktas i planeringen av utbildningsplatserna de olika arbetskraftsbehoven i olika regioner.  

Regionens näringsstruktur och de arbetstillfällen företagen erbjuder beaktas när man planerar vilken utbildning som behövs i en viss region.

Visste du att…

Cirka två procent av de ungdomar som avslutar den grundläggande utbildningen, 1700 unga, söker inte alls till utbildning som leder till examen vid den gemensamma ansökan efter grundskolan.

Cirka 5,5 procent av dem som slutfört den grundläggande utbildningen och sökt till utbildning vid den gemensamma ansökan blir inte antagna till utbildning. Det kan uppskattas att cirka 5000 unga som avslutat den grundläggande utbildningen årligen blir utan plats på utbildning som syftar till examen på andra stadiet.

En del av dessa ungdomar har vid separat ansökan sökt till preparerande och förberedande utbildningar, undervisning i huslig ekonomi, tionde klassen, folkhögskolor och arbetsverkstäder.

Utbildning lönar sig alltid!